Ein Hanes Ni

Tregroes Waffles

Lleolwyd Tregroes Waffles yn Nhe-Orllewin Cymru

Rydym wedi bod yn cynhyrchu Waffles yn yr ardal ers dros 30 mlynedd gan ddefnyddio y cynhwysion gorau. Erbyn hyn mae'r gymuned leol yn adnabod ein cynnyrch fel rhan anatod o'r ardal.

1983 Noson Tân Gwyllt

Fe ddechreuodd popeth nôl ym 1983. Ar ôl iddo bobi cyflenwad ffres o waffls yn ei gartref ym mhentref bach Tregroes, gwynebodd Kees Huysmans yr oerfel ar Noson Tân Gwyllt. Gyda haearn waffl a stondin marchnad o dan ei gesail aeth ati i argyhoeddu pobol Rheilffordd Henllan o’i rysait newydd. Roedd hi’n noson annisgwyliedig o lwyddiannus, a dyna lle y tarddiodd.

Mae'r dyddiau hir (ac anodd) o werthu waffls mewn marchnadoedd, ffeiriau, sioeau a Nosweithiau Fictorianaidd dros Gymru gyfan wedi mynd heibio. Roedd y galw am waffls yn tyfu oddi wrth siopau lleol. Roedd hi'n waith caled. Cynhyrchiwyd y waffls â llaw, gyda'r llenwad yn cael ei ledaenu gyda chyllell. Cymerodd y waffles dros 3 llawr yn ein cartref: storiwyd cynhyrchion yn yr islawr, ble y cymysgwyd y toes a berwyd y llenwad. Pobwyd y waffls yn yr hen siop, ac yn yr ystafell wely fe ddeuir o hyd i'r swyddfa. ac erbyn hyn rydym yn cynhyrchu hyd at 4,000 waffl yr awr ac yn cyflenwi rhan fwyaf o archfarchnadoedd blaenllaw Cymru, rhai hyd yn oed yn rhyngwladol.

1994 Symud i Landysul

Oherwydd y cynnydd mewn gofyn, symudodd y Popty o bentref Tregroes i'w gartref newydd yn Llandysul ym 1994. Roedd yr adeilad newydd wedi'i leoli yn well ac yn sylfaen da i gynyddu'r busnes. Roedd hi'n anodd i ddechrau. Roeddem wedi arfer â gweithio'r cynnyrch gyda llaw ac roedd yn rhaid addasu i weithio gyda periannau mawr. Fe goroesom, a gyda Nigel, ein Rheolwr Gwerthiant cyntaf yn ein ymuno ym 1998 , cynyddodd y busnes yn fawr iawn. Rydym yn ceisio cefnogi'r gymuned sut bynnag y gallwn, ac mae ein gweithlu wedi ei cyflogi o bentref Llandysul a'r ardal

building

toffee

2002 Tystysgrif BRC

Bu'r Tystysgrif yma yn garreg filltir i ni fel cwmni. Mae'r dystysgrif yn dangos bod ein bwyd yn gynnyrch o'r safon uchaf ac yn dilyn prosesau Iechyd a Diogelwch a glendid sydd yn cael eu hadnabod drwy (gydol byd y) diwydiant bwyd.

Mae'n ein galluogu i wasanaethu'r prif farchnadoedd yn ogystal a nifer eang o siopau drwy gydol y wlad.

2015 Ymddiriedolwyr Tregroes Cyf…

Wedi'i ysbrydoli gan Partneriaeth John Lewis ac enghraifft o gwmni arall lleol sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth yn 2015 i ddal cyfranddaliadau y cwmni er lles y gweithwyr. Penderfynodd y teulu i werthu 10% or cyfranddaliadau bob blwyddyn dros y 10 mlynedd nesaf er mwyn diogelu dyfodol y busnes ac mae'r cyfrifoldeb o ofalu am y gweithwyr yn nwylo'r ymddiriedolwyr.

Rhannwyd cynrychiolaeth y Bwrdd rhwng un aeold or teulu, un aeold o'r gweithlu ac un ymddiriedolwr anweithredol. Mae'r Bwrdd yn cytuno cynllyn busnes i'r Cwmni Masnachu. Y gobaith yw bod hyn yn sicrhau dyfodol y cwmni boed y teulu yn parhau i fod yng nghlwm a'r busnes a'i pheidio.

staff

2016 Tregroes Waffles wedi mynd yn 'Crackers'

Bu myfyrwraig alluog o Fordeaux yn ein plith yn y cwmni am 4 mis yn ystod Haf 2016 yn gweithio i ddatblygu bisgedi sawrus i ni. Roedd yn bwysig bod y cynnyrch newydd yn gallu cael ei weithredu ar y llinell gynhyrchu bresennol gyda'r amcan o gynhyrchu bwyd byddai'n gallu cael ei fwynhau gyda'r nifer eang o gawsiau Cymreig sydd ar y farchnad heddiw. Mae ein cynnyrch newydd o'r un safon uchel ac yn ehangu ein enw da mewn marchnad dra gwahanol.

 

Beth nesaf?...

Erbyn hyn yr unig amser rydym yn gwerthu’n uniongyrchol i’r cyhoedd yw yn ystod y Sioe Frenhinol pan y cawn gyfle i weld gwynebau cyfarwydd ein cwsmeriaid ffyddlon yn flynyddol. Mae’r farchnad o fewn Y Deyrnas Unedig yn tyfu’n gyson ac mae’r gystadleuaeth yn dwyshau wrth i’n cystadleuwyr fewnforio eu cynnyrch hefyd. Ni’n falch iawn bod Tregroes Waffles wedi tyfu’n fusnes llwyddiannus erbyn hyn. Gweithiwn yn ddiwyd i sicrhau fod ein cynyrch yn parhau i fod o’r safon uchaf.

 

Ni'n gwerthu pleser

Dilynwch ni